IMO 2015 at Chiang Mai, Thailand
IMO 2015 at Chiang Mai, Thailand
IMO 2015 at Chiang Mai, Thailand
IMO 2015 at Chiang Mai, Thailand
IMO 2015 at Chiang Mai, Thailand
IMO 2015 at Chiang Mai, Thailand
IMO 2015 at Chiang Mai, Thailand

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โดยมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ · มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนระดับก่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๗ ประเทศ ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

อ่านข้อความต้อนรับ